Archive for month februar, 2014

Rate this item
(0 votes)

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent

1.Claes Rosenberg foreslået og vedtaget. 1.Ingen indvendinger til dagsordenen. 1. 1.Foreningerne i sammenslutningen tjekkes af ifb. med regnskab. 1.Følgende foreninger var fraværende: Bellinge Medeklub, Glud og Marstrand og Sportsfiskeren Langeland.

 1. Formandens beretning for det forløbende år

2.Ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. 2.Formandens beretning er vedtaget enstemmigt.

 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år

3.Ingen kommentarer til handlingsplan. 3.Handlingsplanen er enstemmigt vedtaget.

 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg

4.Ingen nedsatte udvalg.

 1. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

5.Niels fortæller om det udspecificerede regnskab. 5. 5.Godt tiltag. 5.Gennemsigtighed i regnskaberne. 5.Der bakkes op fra 2020 udvalgene. 5. 5.Hvor meget betales der for fiskeleje, pasning af brinker, hytte. 5. 5.Overblik over hvad pengene går til. 5. 5.Det er stadig de lokale foreninger, som har kontakten og bevarer lejen af vandet. 5. 5.Paragraf 5 stk. A beskriver fiskeretten, og hvordan fiskeretten stilles til rådighed. 5. 5.Tilgodehavende: 5.Jan og Bo 8000.- 5.Ækvator 7600.- 5.Tuborgfonden 30000.- til indkøb af trailer 5. 5.Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

 1. Forslag til kommende års budget og kontingent

6. 6.Ingen kommentar til budget og kontingent. 6. 6.Budget og kontingent enstemmigt vedtaget. 6. 6.Til efterretning. Opsparing til evt. leje af Arreskov Sø.

 1. Valg til bestyrelse

7. 7.Valg: 7.Benny Hansen 7.Niels Lyhr 7. 7.Lars Fabrin modtager ikke genvalg 7. 7.Forslag Willy Dannevang og Allan Birk Hansen 7. 7.Willy Dannevang modtager valg. 7. 7.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8.Allan Birk Hansen og Thomas Hansen vælges ind som suppleant. 8.

 1. Valg af 2 revisorer

9.Claes Rosenberg og Jørgen Alvin Pedersen vælges.

 1. Indkomne forslag (forslag vedlagt indkaldelsen)

10. 10.Vends Sportsfiskerklub tilføjelse til vedtægternes paragraf 3 10.Kommentarer: 2020-udvalgene er nedsat, og må også have ret til at stille forslag. Ellers skal foreningernes bestyrelser eller forretningsudvalg være med til at stille forslag. 10.Arbejdsgrupperne bør have ret til at kunne stille forslag. 10. 10.Forslaget vedtages enstemmigt. 10. 10.Forslag 1 fra Fynske og Dalums fiskevande. 10.Kommentar. Bækørred er fredet til den 7.3 2015. 10.Alle ørreder har et mindstemål på 45 cm. 10.Kommentarer omkring max. antal hjemtagelser. 10.Mange begrænsninger om redskaber/ kroge. 10. 10.Der henstilles fra Arnt til, at man deltager i 2020-udvalgene omkring fiskeriets regelsæt. 10. 10.Fra Nyborg støtter man op om forslaget. 10. 10.Fokus på pli fra fiskerne langs vandene. 10.Der diskuteres om medlemsskab kan fratages ved grove overtrædelser af reglerne. 10. 10.Arnt nævner, at alle kan melde sig til 2020-udvalgene, så der kan arbejdes med forslag til repræsentantskabsmødet. 10. 10.Lars stiller spørgsmål til geddefiskeri i vintersæsonen og max. antal hjemtagning af ørreder. 10. 10.Morud: regler vil få medlemmer til at glide ud af foreningerne. 10. 10.Lars Henriksen er glad for de tvungne indrapporteringer. Han påpeger, at det er en mulighed for at kunne forbedre muligheden af at kunne påvirke myndigheder til at arbejde med at fjerne spærringer i åen. 10.Lars påpeger også, at et fiskeri om vinteren vil medvirke til, at man kan følge skarverne ved åen. En øget færdsel langs vandet vil stresse skarverne. 10. 10.Forslag om modhageløse kroge. Man skal respektere fredningstiderne på fiskene. 10. 10.Claes nævner, at man ikke skal fokusere på de dårlige eksempler. 10. 10.Stemmer imod: 10.Morud, Fiskelauget og DHK 10. 10.Stemmer for: 10.Resten. 10. 10.Forslaget er vedtaget. 10. 10. 10.Forslag 2 10.Vision 2020 gruppen foreslår at der nedsættes et udvalg med deltagere fra både forretningsudvalg og medlemsforeninger, som skal varetage dele af markedsføringen af åen og Odense Å sammenslutningen. Der stilles til forslag at udvalget nedsættes og forretningsudvalget udpeger 5 medlemmer, 1 repræsentant fra forretningsudvalget og 4 repræsentanter fra medlemsforeningerne. 10. 10.Kommentarer: 10.Flemming mener, at det ikke er forretningsudvalgets opgave at udpege medlemmer til markedsføringsgruppen, og peger på det som foreningernes opgaver. 10.Der skal laves om på teksten således at de 4 medlemmer vælges af repræsentantskabet. 10. 10.Arnt foreslår at forslaget omskrives til: Vision 2020 gruppen foreslår at der nedsættes et udvalg med deltagere fra både forretningsudvalg og medlemsforeninger, som skal varetage dele af markedsføringen af åen og Odense Å sammenslutningen. Der stilles til forslag at udvalget vælges af repræsentantskabet udpeger 5 medlemmer, 1 repræsentant fra forretningsudvalget og 4 repræsentanter fra medlemsforeningerne. 10. 10.Forslaget trækkes tilbage. 10. 10.Forslag 3 10.Vedligeholdelsesarbejdet langs åerne. Der foreslåes at lave et pantsystem pr. medlem. 10.Medlemsforeningerne kan tjene panten tilbage, hvis man udfører vedligeholdelsesarbejde på aftalte strækninger af vandene. 10. 10.Puljen skal have en særskilt post på regnskabet. 10. 10.Forretningsudvalget skal udfatte en årlig rapport om brug af midlerne. 10. 10.Forretningsudvalget beslutter hvorledes foreningerne kan få adgang til midlerne. 10.Forretningsudvalget stiller sig meget positivt til forslaget. 10.Der skete ikke noget, selvom foreningerne stillede sig til rådighed ved de vedligholdelsesgrupper, der blev etableret for et stykke tid siden. 10. 10.Foreninger, som har langt til fiskevandet, er modstandere af den øgede betaling på 10.- pr. medlem. 10. 10.Der bruges i forvejen midler til at betale lodsejere for vedligehold. 10. 10.Vedligeholdet langs åerne må gerne foregå indtil der, hvor åens hældning begynder. Man må ikke jordbehandle, men gerne fjerne pil.. 10. 10.Forslaget skal ud til foreningernes bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger. 10. 10.Man kan også prissætte opgaven, så foreningerne kan tjene penge ved vedligehold. 10. 10.Hvad vil det koste at udlicitere vedligeholdesesopgaven? 10.27000.- på det kommunale stykke. 10. 10.Stavisåen og hegningen. Regulativet siger, at der skal hegnes en meter fra åen. Flemming har dialog igang med Michael Theilmann fra Odense Kommune. 10. 10.Grødeslåning. Der arbejdes på udplantning af mærke, ranunkel, vandstjerne i stedet for de planter, vandpest og pindsvineknop, som er dominerende lige nu. Fremover vil der blive mindre grødeslåning. 10. 10.Forretningsudvalget kan lægge stræk ud til vedligehold. 10. 10.Der stilles forslag om at der snart skal laves datoer til vedligehold langs åen på hjemmesiden og kontakt til formændene, som kontakter medlemmerne. Det bliver så igen de få, der trækker læsset. 10.Datoerne lægges ud. 10.Foreningerne kunne også få en strækning hver. 10. 10.Der kan også sendes mail via DSF’s system. 10. 10.Arnt trækker forslaget tilbage i denne omgang. 10. 10. 10.Forslag paragraf 3 stk. B Punkt 9. Valg af revisorer. 10.Forslaget er enstemmigt vedtaget. 10. 10. 10. 10.

 1. Evt.

11. 11.Forretningsudvalget skal ændre dagsordenen. 11. 11.Dagkortsalgsstederne skal revideres. 11. 11.Regnskab bør ud, således at revisorerne kan påtegne regnskabet. 11. 11.Åhytten. Der er oplevet, at jægere bruger åhytten og kører ned til hytten, hvor fiskerne ikke har ret til køre derned. 11.Det er WEFI, som har spærret adgangen. De har jagten i skoven før åen. 11.Lukningen er en etårig prøveperiode. 11.Handicappede og dårligt gående må godt køre derned. 11.Spørgsmål om hvorfor DSF’s jurister ikke har været inde over. 11.Det vil koste fiskevand, hvis der rejses en sag om adgangen. 11. 11.Det eneste problem, at jægere har benyttet den parkeringsplads, som sammenslutningen har betalt for. 11. 11.Havørred Fyn skiltene. 11.Der er et ønske om at lave bedre skiltning langs åen. 11. 11.Åpremieren ved Benny. 11.8. marts. 11.Ny sponsor. Ækvator Sport har sponsoratet. Thomas Weiergangs tegning følger med i kortet. 11.Kortprisen er steget til 150.- for at dække det underskud, der har været på premieren de sidste par år. 11.Tidsrummet er det samme, fra 7.00 til 13.00. 11.Teltet er åbent for vips, formænd osv. 11.Teltet er også åbent for reklame for foreningerne. 11.Skidtfisk sælger pølser igen. 11. 11.Flemming siger tak for i aften.. 11. 11. Noter til handlingsplan: 1             ·  Få gang i vedligeholdelses-grupper 2             ·  Få gang i kontrollantkorps 3             ·  Mere ” attraktivt” vand i sammenhæng med vores vand 4             ·  Mere miljø ved åen. Borde/ bænke sæt etc. 4Noter til valg: 4På valg: o Næstformand: Benny Hansen (modtager ikke genvalg) o Kasserer: Niels Lühr (modtager genvalg) o Lars Fabrin (modtager ikke genvalg Der skal vælges 2 nye suppleanter.

Read More
Rate this item
(0 votes)

Til stede: Flemming, Lars, Allan, Benny, Rasmus, Palle, Niels, Knud og Willy

 

1.      gennemgang af referat fra sidste møde
. Willy læser korrektur på referatet fra repræsentantskabsmødet, og sender det ud.

2.      Konstituering af forretningsudvalg
Der er ingen, der har opsynsmandsprøven. Kontrollantformandsposten var førhen valgt ind. Lars vil være kontrollantformand ind til den nye i bestyrelsen har taget prøven.
Lars sørger for, at det bliver sat i værk.

Flemming fortsætter som formand.
Benny fortsætter som næstformand.
Niels fortsætter som kasserer.
Palle står for dagkort, og udlevering af trailer og værktøj.
Willy, kontakt til Vandplejefyn, vandudplantning og sekretær.
Knud ad hoc.
Rasmus står for hjemmesiden.
Allan køres i stilling til ny kontrollantformand med opsynsmandsprøven, og Thomas arbejder også på opsynsmandsprøven og i fællesskab for buskrydderlauget.

3.      Evaluering af repræsentantskabsmøde

Der er et problem med de regler, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.
Det er ens regler, som gælder på alt vandet opstrøms Dalumbroen.
Ørreder er fredet ind til og med den 7. marts.
Der skal rettes i vedtægterne.
Forslag 1 og tilføjelse til vedtægternes paragraf 3 skrives ind.
Der skal ændres i vedtægterne i stk. B, så rækkefølgen bliver mere hensigtsmæssig.
Vision 2020 gruppen, buskrydderudvalg og kontrollantudvalg skal være mere synlige i mødet.

4.      Odense å premiere
Overblik. Lars Henriksen har lavet en invitation til politikerne. Vandplejefyn skal afregne for denne del.
Der er indkøbt ekstra generator.
Programmet til premierekortet skal ud i morgen, så de kan være i butikkerne til den 5. februar.
Invitation sendes til foreningsformænd, politikere, udvalgsformænd, Elsesminde og kommunale folk.

5.      Evt.

Stavisåstykket, som Morud råder over, skal kontaktes med henblik på at få vandet op til Bredbjergbroen ind under Sammenslutningen. Niels tager kontakten.

Ekstra vand ved udløbet af Hågerup å i Odense å indtegnes af Rasmus.
Vittinge, som Morud har lejet, tænkes som opvækstvand.

Rasmus skal købe et program ind pc’en. Han bestiller det.

Lycra
Folie på trailer. Pris for dekorering vil koste mellem 9000.- og 10000.-

Priser for sponsorpladser kan tjene ca. 6000.- ind om året.
Centrum Skilte er ikke kontaktet endnu. Bruno Vestergaard.

 

Vedligehold af redskaber. Knud har snakket med Texas i Højby. Når traileren er pakket, kan de få mulighed for at give et tilbud.

De forskellige grejbutikker får mulighed for at købe et sponsorat til traileren.

 

Willy kontakter Jacob De Muckadell vedrørende Arreskov.

 

Flemming og Willy arbejder på vandudplantning. Planlægning i foråret med henblik på udplantning i juni eller juli.

 

Til næste møde skal klubberne have fordelt sammenslutningens vandstrækninger imellem sig med henblik på buskrydderlaug.

Forslag til repræsentantskabsmødet næste år:

På vegne af DHK. Ålen skal totalfredes i sammenslutningens vande.

 

Vinterfiskeri fra Ejby Mølle til Kertemindebroen skal der udstedes et fiskekort til fiskeri efter grønlænderne. Kortet skal koste 200.- og pengene skal bruges til udsætning af bækørreder.

Fangsterne skal indtegnes på hjemmesiden.

Dagkort til åen koster 100.-

Read More
Rate this item
(0 votes)

Odense Å og Fjord Premieren ligger i år lørdag den 8. marts. Husk allerede nu at sætte X i kalenderen.

Vi glæder os til at afvikle premieren endnu en gang, og håber på stor opbakning. Vel mødt!

Premierekortene er på vej i trykken, de er til salg på kortsalgsstederne fra onsdag den 5. februar 2014.

 

Forside og præmieliste 2014

Konkurrenceregler

Kun havørred og laks deltager i konkurrencen. Husk at mindstemålet for havørred er 45 cm og 60 cm for laks. Tvivlstilfælde afgøres af indvejningsholdet og denne afgørelse er inappellabel. Fisken skal indvejes urenset og skal for at deltage i konkurrencen overholde den  minimumsvægt, som er anført i konditionstabellen på side 5. Endvidere skal fangeren være i besiddelse af et nummereret premiereprogram, samt gyldigt statstegn, som skal forevises sammen med fangsten. Ved vægtlighed tilgodeses korteste fisk. Der kan kun indvejes en fisk pr. premiereprogram.
Indvejning på P-pladsen, Stige Ø.
Når fisken er indvejet, afrives bagsiden af premiereprogrammet. Denne side udfyldes med data på fangeren og på den indvejede fisk, hvorefter den opbevares hos indvejningsholdet. I lighed med de sidste par år, kan fisk, som er fanget i fjorden, også deltage i konkurrencen. I fjorden må fiskeriet starte kl. 00.00. Alle regler og bekendtgørelser i henhold til ferskvandsfiskeriloven skal overholdes. Fiskeri med orm, gulp og powerbait er total forbudt.
Indvejningen starter samtidig med startsignalet for premierekonkurrencen i åen, kl. 07.00. Indvejning slutter samtidig med slutsignalet for premierefiskeriet kl. 13.00. Fisk, som præsenteres til indvejningsholdet efter slutsignal har lydt, deltager ikke i konkurrencen, medmindre at fangeren står i kø til indvejningsbordet inden for det indhegnede indvejningsområde.
I den særlige konkurrence om ”først fanget fisk” gælder følgende: Kun fisk fanget i åen kan deltage. Ved først fangede fisk forstås den fisk, som først præsenteres på indvejningsbordet. Den særlige konkurrence ”flotteste fisk” afgøres af et dommerpanel, som er nedsat af arrangørerne.

Read More

Ved fortsat besøg af denne webside accepterer du brug af cookies. mere info

Dette website anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker. Ved at trykke "Acceptér" accepterer du at denne webside placerer cookies på din PC.

Luk