Referat af forretningsmøde d. 11/11 2014 kl.19.00 i Dalum`s klubhus

Referat af forretningsmøde d. 11/11 2014 kl.19.00 i Dalum`s klubhus    
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Premieren , sponsorer
Velkomst til Hans og Rene, som er eneste interessenter, som vælger at møde op.
Konceptet  omkring premieren fortsætter.
Præmiesummen forventes at blive på ca. 50.000.-
Det bliver et samspil mellem Ækvator Sport og Jan og Bos Lystfiskershop, kommer til at stå for premieren i en nærmere fastsat periode.
Spørgsmålet, der handler om, hvad er mest interessant for alle – skal ansporingen og promoveringen til premieren øges i foreningerne? Der må gerne gøres mere reklame for premieren i foreningerne.
En PR-plan for premieren skal sættes i værk i løbet de kommende år. Sammenslutningens medlemmer skal adviseres, Radio Fyn, TV2Fyn, de lokale aviser, Fiskeavisen og Sportsfiskerens lokalside skal kontaktes først i det nye år.
Der lægges op til kortsalg i de forretninger, der er interesseret.
Kortsalg på nettet kan lukkes et par dage før. Lodtrækningspræmie på navn i stedet som de foregående to år.
Kortprisen for premierekortet fortsætter med at koste 150.-
Programmet trykkes i farver.
Fiskerikontrollen inviteres til premieren.
3. Nyt fra udvalgene
Repræsentantskabsmødet 28. januar. Forslag til repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest 31. december 2014. Knud er på valg, og regner ikke med at stille op igen.
Indbetaling til Odense Å Sammenslutningen skal være i hænde inden en fastsat dato næste sæson.
Kontrollantkorpset er sat i værk. De forskellige klubber indstiller folk, så der kan uddannes opsynsmænd. Der er udleveret kontrollantkort til et antal medlemmer gældende for 2014 og 2015.
Interesse i Arreskov Sø er sendt til Brobygaard.
Brinkvedligehold er sat i værk, og der er bestilles en træoptrækker – http://legrej.dk/tilbehoer/traeoptraekker/
 
4. Evt.
Næste møde i forretningsudvalget bliver den 6. januar i Dalums Klubhus kl. 19.00.
Julefrokost bliver fredag den 9. januar 2015.

Referat af forretningsudvalgsmøde 21/10-2014 kl. 19.00 i Dalum´s klubhus

Referat af forretningsudvalgsmøde 21/10-2014 kl. 19.00 i Dalum´s klubhus

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

 

2. Ansøge friluftsrådet om tilskud til bord/bænkesæt etc. ved åen. Nogle forslag.
Det skal være på de øvre løb.

 

3. Premiere
Alle grejforhandlere er inviteret. Det er kun Rene, som er mødt frem for Jan og Bo. Planen er at alle skulle have en stand i vores telt, og være med i et fælles sponsorat.

Situationen har ændret sig, der er en fordel i at mange butikker bakker op, og det kan være med til at lave en god premiere. Dem, der ønsker at være med, er dem, der skal tilgodeses ved premieren.

Næste forretningsudvalgsmøde bliver et møde om premieren den 11.11, hvor vi inviterer grejbutikkerne igen og laver derfra en bindende aftale.

Hvis Jan og Bo kan stå for kortsalget alene, vil de gerne tage den med det økonomiske udspil, der er.

Ide: søge fonde for at købe telt til sammenslutningen.

Premierekortet foreslåes at stige fra 150.-  til 200.- næste år.

Hensigten med prisstigningen skal beskrives i premiereprogrammet, for at mindske underskud, som ikke er ønskværdigt.

 

4. Arreskov sø.
Et udvalg skriver videre på et oplæg om mulighederne.

 

5. Nyt fra udvalgene
Klubberne i sammenslutningen skal have indbetalt for medlemsskab af sammenslutningen.

Benny har været til møde om etableringen af handicapbroer ved Bellinge og ved Det varme vand.

Der inviteres igen fra formanden for udvalget.

 

6. Evt.

Næste møde bliver den 11.11.14 kl. 19.00 i Dalums Klubhus.

Referat fra forretningsudvalgsmøde 9-9-2014 kl. 19.00

Referat fra forretningsudvalgsmøde 9-9-2014 kl. 19.00

Sted: Dalum Lystfiskerforening

Afbud: Flemming

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 

2. Arbejdsopgaver. (tidsfrister)
Knud har ikke hørt fra Michael. Der kommer en ny indkaldelse om at lave handicap- og kajakpladser.

Åen er lige blevet klippet, og først nu pga. den lave vandstand.

Vandplanteudplantningerne er gennemført ved Lindved Å og Stavis Å. Der mangler i Odense Å.

Der skal laves et stativ til redskaberne til busk- og brinkslåning, så de kan ligge ordentligt i traileren.

 

3. Nyt fra “udvalgene”

Buskrydderlaugets aften ved Stavis Å blev aflyst pga. manglende tilslutning. Til næste sæson bliver der fastsat en række dage, hvornår der skal ryddes brinker. Begyndende først på sommeren. Dalum, Fynske, OSK inddrages.

Kontroludvalg: Allan har arrangeret og gennemført to aftener for kontroludvalget. Første aften kom der 11 mand, og anden gang var den 3.9 i OSK’s klubhus, hvor Jimmi fra Fiskerikontrollen kom forbi og besvarede spørgsmål fra de fremmødte. Der dukkede 19 mand op anden gang. Kontroludvalget mødes med ham en gang årligt, hvor reglerne cleares af. Kontrollanterne er gældende for 2 år af gangen forudsat medlemsskab af sammenslutningen.

Invitation af grejhandlerne. Premiere og søfiskeri. Benny skriver et udkast. Jan og Bos Lystfiskershop, Ækvator Sport, Predator Sportfishing, Go Fishing og Odense Jagt og Fritid inviteres. Præmiesummen er uændret. Fiskekortene har samme prisleje.

 

4. Træoptrækker. Kan købes ved her: http://legrej.dk/tilbehoer/traeoptraekker/

Niels køber den store model.

 

5. Nye tiltag ved åen ! Bænke osv.

Til lit de paraden ude ved sammenløbet skal der laves en planke til premieren.

 

6. Evt.

Nyt møde. Benny laver et udkast til grejbutikkerne. Næste møde, hvor grejbutikkerne inviteres, bliver tirsdag den 21. oktober kl.19.00 i Dalums Klubhus.

 

Forretningsudvalgsmøde 12. august 2014 kl. 1830 i Dalum Lystfiskerforenings klubhus

Forretningsudvalgsmøde 12. august 2014 kl. 1830  i Dalum Lystfiskerforenings klubhus.

 

Referat:

 

1.      Ordne skur.
Husk inventarlisten. Niels har den.
Printes og strippes på.
Der skal udlånssystem. Der skal være en bog til det samme.
Fliserne er rettet op.
Der skal købes værktøjsbeslag til maskinparken. Niels sender en materialeliste til Palle.
Plads til generatorerne skal også have faste pladser.

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde
Mangler referat.

3.      Vedligehold kommunale stykker. Allan/Thomas
Allan og Thomas har taget initiativ til buskrydderlauget, som tager fat ved Åsumbroen den 13. august fra 18.45 til 21.15.

Alle interesserede kan møde op på tidspunktet.

Næste år bliver der taget fat første gang sidst i maj eller begyndelsen af juni på hverdagsaftener.

4.      Projekter ved Odense Å/udplantning, gydegrus. Willy/Flemming

Søren Knabe og Flemming er ved at projektbeskrive anlægning af gydebanker mellem Verninge og Flægskov. Der er indhentet tilladelse fra lodsejerne og er næsten igennem ved kommunerne.

Vandplanteudplantning i Odense å og i Holmehavebækken. Ok med udplantninger fra kommunal side. Der skal sendes kort over de aftalte strækninger. Flemming laver aftaler med lodsejere om færdsel på stykkerne. I år bliver det små udplantninger, som skal bruges til stiklinger næste år.
Nogle af lodsejerne har givet tilsagn om at der kan sættes bord og bænke op på udvalgte steder.

 

5.      Nyt fra udvalgene
Der bliver etableret to handicappladser/ kajakpladser i samarbejde med Odense Kommune. En ved Sammenløbet og en ved Bellingebroen. Knud har været til mødet.

Grejforretningerne skal inviteres til et forretningsudvalgmøde i Dalum i oktober eller november. Dagsorden følger.

 

Geddekonkurrence i samarbejde med Predator Sportfishing søndag den 19. oktober fra 7.00 til 13.00. Det bliver samme model som sidste år med fiskeri tilladt denne dag med død agn i Odense å. Se mere på hjemmesiden.

 

6.      Evt.
Et tidligere medlem af forretningsudvalget er blevet kontaktet af et par medlemmer fra OSK, som flyttede nogle havørreder med net ved Ejby Mølle. Det har der været lidt ballade om det, men det har givet omtale.

 

Allan har fået lavet et skitse til de nye kontrollantkort.

 

Næste forretningsmøde 9. september i Dalum fra 19 til 22.

 

 

Forretningsudvalgsmøde 6. maj 2014 kl. 19.00

Forretningsudvalgsmøde 6. maj 2014 kl. 19.00

Dalum Lystfiskerforenings klubhus 

Referat

 

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde/Willy
  Godkendt.
  Fraværende: Rasmus og Niels.

 

 1. Møde med Odense Kommune/Michael Theilmann (Vores oplæg er vedhæftet indbydelsen)
  1. Grødeslåning. Vi kan få datoer til grødeslåning i Odense å med forbehold for ændring. Grødeskæringsplanen sendes.
  2. Hegning ved Bellinge og Stavis. Der skal hegnes en meter fra åen. Et-trådshegn er godt.
  Der skal laves en indsamling ud fra kort og folde, hvor hegnene er problematisk sat. Der kan inviteres til et borgerprojekt til flytning af hegnene. Hvor er problemet, og hvordan bliver det løst. Flemming tager kontakt til Lars.
  Hegnstråden ved åen skal være blød tråd.
  3. Jordfordeling. Der tilføres fiskevand optrøms Jernalderlandsbyen i Stavis å på kommunens jorde.
  Der tilføres fiskevand fra motorvejen og op til akvadukten ved Hollufgaard i Lindved å på kommunens jorde.
  4. Der skal sættes gang i 3 vandplantningsprojekter.
  Holmehavebækken er Assens Kommune, som projektet skal inddrages. Odense Kommune støtter projektet.
  Odense Kommune ser frem til at modtage projektbeskrivelser på Kratholmstykket, Stavis Å og Borreby Møllebæk.
  Elsesminde vil gerne lave nogle kratluskerkasser til at finde sandvandringskilderne.
  5. Michael Theilmann
  Ønske om fiskepladser som er handicapvenlige.
  Bedre faciliteter for kano- og kajakbrugere.
  Der er ønske om at lave en handicap/kanoplads ved Kratholmbroen og ved det Varme Vand. Det skal laves af frivillig vej, hvor kommunen bidrager med materialer.
  Det skal gerne sættes i gang i år.
  Projektet må gerne udvides med gode ideer til nye handicapvenlige pladser.
  Godt, at der holdes gang i å-premieren!
 2. Nyt fra udvalgene
  OSK står for pølsesalget ved premieren de næste 5 år.
  Skiltet til det Varme Vand er snart klar.
  Der skal hentes maskiner hos Lars. Knud og Benny aftaler at hente dem.
  Der skal kontrolleres skilte langs åen.

  Kontrollantkorps. Der er gang i et koncept om at dele stykkerne op i zoner.
  Allan Birk, Thomas og Willy skal skrives på som kontakter til kontrollantkorpset.

  Vi skal kontakte sponsorerne.
  Arreskov Sø. Der arbejdes videre i projektet.
  Dagkort og kortmapperne er ikke klar.
  Traileren. Den skal gøres klar og regninger til sponsorerne sendes først, når reklamebannerne er klar.

  Al færdsel er forbudt i skoven ved Flægskoven fra den 13. til den 23. maj pga. bukkejagt.

  Vedligehold langs åen.
  Så snart kortmaterialet er klar, arbejdes der på en plan omkring vedligehold.

  Udplantningsprojekter – der skal skrives beskrivelser.

  Præmie fra Kent Andersen fra Seatrout Open skal bruges til bedste juniorrapport? Kent kontaktes.

 

 1. Mere fiskevand?

  Mere fiskevand ved Odense å. Øvre stræk ved Nr. Broby. Der indledes forhandlinger.

 2. Evt.
  Næste forretningsudvalgsmøde den 17. juni kl. 17.30 ved Åhytten.

Forretningsudvalgsmøde den 11/3 – 2014

Alle er mødt frem undtaget Rasmus

Dagsorden:

 

1.     Gennemgang af referat fra sidste møde/Willy
Godkendt

 1.     Evaluering af premieren/Benny
Tak for alle, som har hjulpet til ved premieren.
Poul og Ilse er bestilt til næste premiere til forplejning.
Der skal sikkerhed i præmiestyringen næste år.
Go Fishings stand er til debat.
Hovedsponsoratet skal respekteres.
Ophængningen af lit de paraden. Hænges i halen og stikkes. Respekt for fangsten – havørrederne bør lægges på is næste år. Rensebord bag teltet.
Lydanlægget skal styres næste år.
Fangster og billeder fra dagen lægges på nettet. En mulig præmie kunne være det bedste fiskebillede på dagen. Fotograf til dagen indbydes næste år.
Sponsoratet. En side i premierebladet kunne koste 15.000.-, det kunne give midler til præmier. Det bliver et udspil til grejforretningerne. Udspil fra forretningsudvalget. Der skal således købes præmier for en % sats af beløbet i de respektive butikker.
Grejbutikkerne skal indbydes til et fælles møde til afklaring af sponsorat næste år. Indbydelse sendes ud i løbet af året.
Indlevering af sedler til lodtrækning uden fangst skal være indleveret senest kl. 13.10 og kassen bliver fjernet derefter. Det skal skrives ind i programmet, så der ikke er noget at være i tvivl om. Kassen skal stå ved kontrollantvognen. Vi laver et skilt, hvor der står “Lodtrækning”. “Afleveres senest 13.10”. En postkasse er en god ide.
Der var mange hjælpere fredag eftermiddag. Flot!
Antal solgte programmer løb op i 440 stk. 
Husk at få skrevet indrapportering ind i premiereprogrammet.

3.     Arreskov sø/Willy
Der tages kontakt til Brobygård igen omkring 1. november.
Der er ikke indgået nogen aftale endnu.

4.     Nyt fra udvalgene
Dagkort og pensionistkort gælder kun fra Dalum Papirfabrik og nedstrøms.
Priser på dagkort, pensionistkort og medlemsskaber af foreningerne skal være let tilgængeligt på hjemmesiden.

Traileren og dekorering. Knud viser forslaget og fortæller om ændringer og økonomien. Hvert felt koster 1000.- for første år, derefter 200.- årligt. Aftalen er 5 årig.
Grejforretningerne og sponsorerne i programmet kontaktes med henblik på annonceplads på traileren.

Stort set alle foreninger har betalt kontingenter, og lodsejerne afregnes der med i løbet af marts.

Michael Theilmann inviteres til forretningsudvalgsmøde – handicappladser, skiltning ved åen, hegning ved Bellinge og ved Stavisåen, jordfordeling ved Stavisåen, udplantning, udlægning af sten, en mindesten i Det Varme Vand. (Fåborg-Midtfyn og Assens Kommune) osv..

Hvis der kommer fisk ind, som er under målet, fangster af bækørreder, som er fredet, skal det klares på stedet.
Fiskereglerne er Odense Å Sammenslutningens regler.

Der blev taget to lystfiskere i fredningszonen af fiskerikontrollen til premieren. Skiltningen ved Lodsepladsen bør være bedre.

Sikre skilte ude ved det Varme Vand. Benny undersøger en pris.
“Fiskeri forbudt indtil premieren” – gældende regler på www.odense-aa.dk.

Klipning/oprensning med buskrydderlauget langs åen. Flemming har en fordelingsnøgle til de øvre stykker.
Allan ruller buskrydderlauget igang.
Der skal fordeles foreninger næste repræsentantskabsmøde.

På det genslyngede stykke af Odense Å.
Stenprojekt og gydestryg aftalt i 2011 med Fåborg-Midtfyn kommune og Assens kommune.
Vedtægtsændring i repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag skal rykkes op i programrækken. Vedtægterne skal kigges igennem inden næste repræsentantskabsmøde.

5.     Evt.
Næste møde fastsættes til tirsdag den 6. maj kl. 19.00 i Dalums Klubhus.

Repræsentantskabsmøde 28/1-2014

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent

1.Claes Rosenberg foreslået og vedtaget. 1.Ingen indvendinger til dagsordenen. 1. 1.Foreningerne i sammenslutningen tjekkes af ifb. med regnskab. 1.Følgende foreninger var fraværende: Bellinge Medeklub, Glud og Marstrand og Sportsfiskeren Langeland.

 1. Formandens beretning for det forløbende år

2.Ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. 2.Formandens beretning er vedtaget enstemmigt.

 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år

3.Ingen kommentarer til handlingsplan. 3.Handlingsplanen er enstemmigt vedtaget.

 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg

4.Ingen nedsatte udvalg.

 1. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

5.Niels fortæller om det udspecificerede regnskab. 5. 5.Godt tiltag. 5.Gennemsigtighed i regnskaberne. 5.Der bakkes op fra 2020 udvalgene. 5. 5.Hvor meget betales der for fiskeleje, pasning af brinker, hytte. 5. 5.Overblik over hvad pengene går til. 5. 5.Det er stadig de lokale foreninger, som har kontakten og bevarer lejen af vandet. 5. 5.Paragraf 5 stk. A beskriver fiskeretten, og hvordan fiskeretten stilles til rådighed. 5. 5.Tilgodehavende: 5.Jan og Bo 8000.- 5.Ækvator 7600.- 5.Tuborgfonden 30000.- til indkøb af trailer 5. 5.Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

 1. Forslag til kommende års budget og kontingent

6. 6.Ingen kommentar til budget og kontingent. 6. 6.Budget og kontingent enstemmigt vedtaget. 6. 6.Til efterretning. Opsparing til evt. leje af Arreskov Sø.

 1. Valg til bestyrelse

7. 7.Valg: 7.Benny Hansen 7.Niels Lyhr 7. 7.Lars Fabrin modtager ikke genvalg 7. 7.Forslag Willy Dannevang og Allan Birk Hansen 7. 7.Willy Dannevang modtager valg. 7. 7.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8.Allan Birk Hansen og Thomas Hansen vælges ind som suppleant. 8.

 1. Valg af 2 revisorer

9.Claes Rosenberg og Jørgen Alvin Pedersen vælges.

 1. Indkomne forslag (forslag vedlagt indkaldelsen)

10. 10.Vends Sportsfiskerklub tilføjelse til vedtægternes paragraf 3 10.Kommentarer: 2020-udvalgene er nedsat, og må også have ret til at stille forslag. Ellers skal foreningernes bestyrelser eller forretningsudvalg være med til at stille forslag. 10.Arbejdsgrupperne bør have ret til at kunne stille forslag. 10. 10.Forslaget vedtages enstemmigt. 10. 10.Forslag 1 fra Fynske og Dalums fiskevande. 10.Kommentar. Bækørred er fredet til den 7.3 2015. 10.Alle ørreder har et mindstemål på 45 cm. 10.Kommentarer omkring max. antal hjemtagelser. 10.Mange begrænsninger om redskaber/ kroge. 10. 10.Der henstilles fra Arnt til, at man deltager i 2020-udvalgene omkring fiskeriets regelsæt. 10. 10.Fra Nyborg støtter man op om forslaget. 10. 10.Fokus på pli fra fiskerne langs vandene. 10.Der diskuteres om medlemsskab kan fratages ved grove overtrædelser af reglerne. 10. 10.Arnt nævner, at alle kan melde sig til 2020-udvalgene, så der kan arbejdes med forslag til repræsentantskabsmødet. 10. 10.Lars stiller spørgsmål til geddefiskeri i vintersæsonen og max. antal hjemtagning af ørreder. 10. 10.Morud: regler vil få medlemmer til at glide ud af foreningerne. 10. 10.Lars Henriksen er glad for de tvungne indrapporteringer. Han påpeger, at det er en mulighed for at kunne forbedre muligheden af at kunne påvirke myndigheder til at arbejde med at fjerne spærringer i åen. 10.Lars påpeger også, at et fiskeri om vinteren vil medvirke til, at man kan følge skarverne ved åen. En øget færdsel langs vandet vil stresse skarverne. 10. 10.Forslag om modhageløse kroge. Man skal respektere fredningstiderne på fiskene. 10. 10.Claes nævner, at man ikke skal fokusere på de dårlige eksempler. 10. 10.Stemmer imod: 10.Morud, Fiskelauget og DHK 10. 10.Stemmer for: 10.Resten. 10. 10.Forslaget er vedtaget. 10. 10. 10.Forslag 2 10.Vision 2020 gruppen foreslår at der nedsættes et udvalg med deltagere fra både forretningsudvalg og medlemsforeninger, som skal varetage dele af markedsføringen af åen og Odense Å sammenslutningen. Der stilles til forslag at udvalget nedsættes og forretningsudvalget udpeger 5 medlemmer, 1 repræsentant fra forretningsudvalget og 4 repræsentanter fra medlemsforeningerne. 10. 10.Kommentarer: 10.Flemming mener, at det ikke er forretningsudvalgets opgave at udpege medlemmer til markedsføringsgruppen, og peger på det som foreningernes opgaver. 10.Der skal laves om på teksten således at de 4 medlemmer vælges af repræsentantskabet. 10. 10.Arnt foreslår at forslaget omskrives til: Vision 2020 gruppen foreslår at der nedsættes et udvalg med deltagere fra både forretningsudvalg og medlemsforeninger, som skal varetage dele af markedsføringen af åen og Odense Å sammenslutningen. Der stilles til forslag at udvalget vælges af repræsentantskabet udpeger 5 medlemmer, 1 repræsentant fra forretningsudvalget og 4 repræsentanter fra medlemsforeningerne. 10. 10.Forslaget trækkes tilbage. 10. 10.Forslag 3 10.Vedligeholdelsesarbejdet langs åerne. Der foreslåes at lave et pantsystem pr. medlem. 10.Medlemsforeningerne kan tjene panten tilbage, hvis man udfører vedligeholdelsesarbejde på aftalte strækninger af vandene. 10. 10.Puljen skal have en særskilt post på regnskabet. 10. 10.Forretningsudvalget skal udfatte en årlig rapport om brug af midlerne. 10. 10.Forretningsudvalget beslutter hvorledes foreningerne kan få adgang til midlerne. 10.Forretningsudvalget stiller sig meget positivt til forslaget. 10.Der skete ikke noget, selvom foreningerne stillede sig til rådighed ved de vedligholdelsesgrupper, der blev etableret for et stykke tid siden. 10. 10.Foreninger, som har langt til fiskevandet, er modstandere af den øgede betaling på 10.- pr. medlem. 10. 10.Der bruges i forvejen midler til at betale lodsejere for vedligehold. 10. 10.Vedligeholdet langs åerne må gerne foregå indtil der, hvor åens hældning begynder. Man må ikke jordbehandle, men gerne fjerne pil.. 10. 10.Forslaget skal ud til foreningernes bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger. 10. 10.Man kan også prissætte opgaven, så foreningerne kan tjene penge ved vedligehold. 10. 10.Hvad vil det koste at udlicitere vedligeholdesesopgaven? 10.27000.- på det kommunale stykke. 10. 10.Stavisåen og hegningen. Regulativet siger, at der skal hegnes en meter fra åen. Flemming har dialog igang med Michael Theilmann fra Odense Kommune. 10. 10.Grødeslåning. Der arbejdes på udplantning af mærke, ranunkel, vandstjerne i stedet for de planter, vandpest og pindsvineknop, som er dominerende lige nu. Fremover vil der blive mindre grødeslåning. 10. 10.Forretningsudvalget kan lægge stræk ud til vedligehold. 10. 10.Der stilles forslag om at der snart skal laves datoer til vedligehold langs åen på hjemmesiden og kontakt til formændene, som kontakter medlemmerne. Det bliver så igen de få, der trækker læsset. 10.Datoerne lægges ud. 10.Foreningerne kunne også få en strækning hver. 10. 10.Der kan også sendes mail via DSF’s system. 10. 10.Arnt trækker forslaget tilbage i denne omgang. 10. 10. 10.Forslag paragraf 3 stk. B Punkt 9. Valg af revisorer. 10.Forslaget er enstemmigt vedtaget. 10. 10. 10. 10.

 1. Evt.

11. 11.Forretningsudvalget skal ændre dagsordenen. 11. 11.Dagkortsalgsstederne skal revideres. 11. 11.Regnskab bør ud, således at revisorerne kan påtegne regnskabet. 11. 11.Åhytten. Der er oplevet, at jægere bruger åhytten og kører ned til hytten, hvor fiskerne ikke har ret til køre derned. 11.Det er WEFI, som har spærret adgangen. De har jagten i skoven før åen. 11.Lukningen er en etårig prøveperiode. 11.Handicappede og dårligt gående må godt køre derned. 11.Spørgsmål om hvorfor DSF’s jurister ikke har været inde over. 11.Det vil koste fiskevand, hvis der rejses en sag om adgangen. 11. 11.Det eneste problem, at jægere har benyttet den parkeringsplads, som sammenslutningen har betalt for. 11. 11.Havørred Fyn skiltene. 11.Der er et ønske om at lave bedre skiltning langs åen. 11. 11.Åpremieren ved Benny. 11.8. marts. 11.Ny sponsor. Ækvator Sport har sponsoratet. Thomas Weiergangs tegning følger med i kortet. 11.Kortprisen er steget til 150.- for at dække det underskud, der har været på premieren de sidste par år. 11.Tidsrummet er det samme, fra 7.00 til 13.00. 11.Teltet er åbent for vips, formænd osv. 11.Teltet er også åbent for reklame for foreningerne. 11.Skidtfisk sælger pølser igen. 11. 11.Flemming siger tak for i aften.. 11. 11. Noter til handlingsplan: 1             ·  Få gang i vedligeholdelses-grupper 2             ·  Få gang i kontrollantkorps 3             ·  Mere ” attraktivt” vand i sammenhæng med vores vand 4             ·  Mere miljø ved åen. Borde/ bænke sæt etc. 4Noter til valg: 4På valg: o Næstformand: Benny Hansen (modtager ikke genvalg) o Kasserer: Niels Lühr (modtager genvalg) o Lars Fabrin (modtager ikke genvalg Der skal vælges 2 nye suppleanter.

Forretningsudvalgsmøde den 3/2-2014

Til stede: Flemming, Lars, Allan, Benny, Rasmus, Palle, Niels, Knud og Willy

 

1.      gennemgang af referat fra sidste møde
. Willy læser korrektur på referatet fra repræsentantskabsmødet, og sender det ud.

2.      Konstituering af forretningsudvalg
Der er ingen, der har opsynsmandsprøven. Kontrollantformandsposten var førhen valgt ind. Lars vil være kontrollantformand ind til den nye i bestyrelsen har taget prøven.
Lars sørger for, at det bliver sat i værk.

Flemming fortsætter som formand.
Benny fortsætter som næstformand.
Niels fortsætter som kasserer.
Palle står for dagkort, og udlevering af trailer og værktøj.
Willy, kontakt til Vandplejefyn, vandudplantning og sekretær.
Knud ad hoc.
Rasmus står for hjemmesiden.
Allan køres i stilling til ny kontrollantformand med opsynsmandsprøven, og Thomas arbejder også på opsynsmandsprøven og i fællesskab for buskrydderlauget.

3.      Evaluering af repræsentantskabsmøde

Der er et problem med de regler, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.
Det er ens regler, som gælder på alt vandet opstrøms Dalumbroen.
Ørreder er fredet ind til og med den 7. marts.
Der skal rettes i vedtægterne.
Forslag 1 og tilføjelse til vedtægternes paragraf 3 skrives ind.
Der skal ændres i vedtægterne i stk. B, så rækkefølgen bliver mere hensigtsmæssig.
Vision 2020 gruppen, buskrydderudvalg og kontrollantudvalg skal være mere synlige i mødet.

4.      Odense å premiere
Overblik. Lars Henriksen har lavet en invitation til politikerne. Vandplejefyn skal afregne for denne del.
Der er indkøbt ekstra generator.
Programmet til premierekortet skal ud i morgen, så de kan være i butikkerne til den 5. februar.
Invitation sendes til foreningsformænd, politikere, udvalgsformænd, Elsesminde og kommunale folk.

5.      Evt.

Stavisåstykket, som Morud råder over, skal kontaktes med henblik på at få vandet op til Bredbjergbroen ind under Sammenslutningen. Niels tager kontakten.

Ekstra vand ved udløbet af Hågerup å i Odense å indtegnes af Rasmus.
Vittinge, som Morud har lejet, tænkes som opvækstvand.

Rasmus skal købe et program ind pc’en. Han bestiller det.

Lycra
Folie på trailer. Pris for dekorering vil koste mellem 9000.- og 10000.-

Priser for sponsorpladser kan tjene ca. 6000.- ind om året.
Centrum Skilte er ikke kontaktet endnu. Bruno Vestergaard.

 

Vedligehold af redskaber. Knud har snakket med Texas i Højby. Når traileren er pakket, kan de få mulighed for at give et tilbud.

De forskellige grejbutikker får mulighed for at købe et sponsorat til traileren.

 

Willy kontakter Jacob De Muckadell vedrørende Arreskov.

 

Flemming og Willy arbejder på vandudplantning. Planlægning i foråret med henblik på udplantning i juni eller juli.

 

Til næste møde skal klubberne have fordelt sammenslutningens vandstrækninger imellem sig med henblik på buskrydderlaug.

Forslag til repræsentantskabsmødet næste år:

På vegne af DHK. Ålen skal totalfredes i sammenslutningens vande.

 

Vinterfiskeri fra Ejby Mølle til Kertemindebroen skal der udstedes et fiskekort til fiskeri efter grønlænderne. Kortet skal koste 200.- og pengene skal bruges til udsætning af bækørreder.

Fangsterne skal indtegnes på hjemmesiden.

Dagkort til åen koster 100.-

Forretningsudvalgsmøde 17/12 – 2013

 1. Gennemgang af referat v. Knud.
Godkendt.
 2. Odense Å premiere/Benny og Lars.
Medlemskort og premierekort. Det betyder at juniorerne melder sig ud og ind. Og det bliver for dyrt. Hvis man ikke har været medlem i to år, kan man få et medlemsskab sammen med premierekortet. Skal være et forslag til repræsentantskabsmødet fra forretningsudvalget.
Hans Ækvator har fået premieren. Benny tager ned til ham. Lars har forhandlet det frem til 2014 for et år.
Vinderbilledet fra sidste år skal sendes til Rasmus.
Programmerne skal laves sidst i januar. Alle butikkerne skal kunne sælge kortet.
Der skal tages initiativ til et fælles møde mellem de fire butikker og forretningsudvalget, hvor de kan finde en fælles strategi til premierefiskeriet. Der skal holdes et møde i foråret, der kun har dette på programmet. Der er ikke taget stilling til forplejning. Benny søger midler hos kommunen.
Der skal ekstra generator til scenevogn. Enten fra Skidtfisk eller VandplejeFyn.
Alle klubber skal indsætte mailadresse og kontaktperson ind på Odense Å Sammenslutningen.
Betaling fra klubberne skal være i orden inden 1. marts.
 3. Repræsentantskabsmøde
Der er sørget for forplejning og leje af lokale.
Indkaldelse, formandens beretning og indkomne forslag sendes rundt, når de er klar. Indkaldelsen er lagt på hjemmesiden.
På valg: Niels, Benny og Lars og de to suppleanter er på valg. Lars og Benny modtager ikke genvalg. Niels stiller op til valg. Claes vil gerne være ordstyrer.
Nye kræfter søges til forretningsudvalget. Willy tager over for Knud som referent til rep. mødet.
 4. Arreskov Sø/ Willy
Kontakt til Arreskov i januar.
 5. Nyt fra udvalgene
En forening skylder til OÅS for 2013.
Den indkøbte trailer skal forsikres.
Beslag skal indkøbes og monteres i traileren.
Vedligehold af materiel. Evt. sponsorat med en reklame på traileren.
Helsidet logo på traileren i en omgang. Knud undersøger mulighed for logo og opsætning.
Lars Fabrin – kontrollantkorpset.
Knud beder om aflastning i forhold til sygdom.
Flemming og Willy arbejder videre med udplantning sammen med Odense Kommune.
Højerup-strækket fra Fynske Lystfiskere indlemmes i Sammenslutningens fiskevand.
 6. Evt. Næste møde mandag den 13.1 kl. 19.00 i Dalum Lystfiskerforening.

Forretningsudvalgsmøde den 13/1 2014

Deltagere: Flemming, Benny, Lars, Palle, Niels, Knud og Rasmus

Afbud: Ulrik, Willy

 1. Gennemgang af referat fra sidst: Godkendt.
 2. Gennemgang af Odense Å premiere ved Benny og Lars. Lars fremviser akvareller fra Thomas Weiergang til brug ved premieren 2014. Der bliver indkøbt en generator mere til brug ved premieren. Leifi har fået lov til at sælge suppe på parkeringspladsen bag teltet til premieren.
 3. Gennemgang af revisionen på regnskab 2013. Gennemgang af indkomne forslag til repræsentantskabsmødet.
 4. Noter til handlingsplan: Ifølge indkaldelse
 5. Nye skilte bliver sat op både off. privat fiskevand. Inventarliste bliver opdateret. Der bliver taget kontakt til Arreskov Sø sidst på måneden.

Nyt møde den 3/2 – 14