Referat af Repræsentantskabsmødet d. 28/01 2015 kl.19.00 i Dalum’s Klubhus

Dagsorden som følger:

Manglende foreninger:

Sportsfiskeren Langeland, FVIS Fynsværket, Nordfyns Sportsfiskerforening af 1989, Vends Sportsfiskerforening, Glud og Marstrand

 1. Valg af dirigent
 • Claes Rosenberg
 • Der skal byttes om på punkterne 10 og 7. De øvrige rykkes ned.
 1. Formandens beretning for det forløbende år
 • Spørgsmål til beretningen. Indberetning af fangede fisk. Det er endnu ikke optimalt. Der henstilles til at foreningerne tager det op lokalt.
 • Formandens beretning er enstemmigt vedtaget.
 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
 • Delt i to. Leje af ekstra vand, optimering af forholdene omkring åen og hjemmesiden. Der hjælpes til fra Arnt og Dan. Vandløbsplejen og kontrollantkorpset styrkes. Der er også gang i et skjulestensprojekt i Odense Å. Det er ambitionen.
 • Forretningsudvalget er med i arbejdet omkring handicapramperne. Der henvises til formandens beretning.
 • Claes fortæller at rampen ved Kratholmbroen allerede er etableret..
 • Der er et spørgsmål om vandranunkel fra Morud. Der er fundet ranunkel i vandsystemet Stavis å. I 50‘erne var der 16 forskellige planter inklusiv vandranunkel. Det er godkendt fra kommunens side, at planterne er til stede i systemet.
 • Handlingsplanen vedtaget.
 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg
 • Ingen beretning herfor.
 1. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 • Jan og Bo har en debit ifm. premierekortsalget fra sidste år. Jan og Bo har fået en regning, som ikke er betalt, og har fået tilsendt et nyt girokort.
 • Der er tre klubber, som mangler at betale.
 • Der opfordres til at lave et forslag fra forretningsudvalget til næste år om eksklusion af foreninger, som ikke betaler rettidigt. Forslaget kan gå ud på, at foreninger, der ikke har betalt, ikke har fiskeret i systemet. Der skal tages højde for problematikken overfor kontrollanterne, at de skal have en opdateret liste over foreninger, som ikke har betalt.
 • Formænd og kasserere kontaktes ved manglende indbetaling.
 • Der indstilles til, at der arbejdes med et forslag i løbet af dette år..
 • Premieren i år er et samarbejde mellem Jan og Bo og Ækvator Sport.
 • Revisionen er gået igennem. I forretningsudvalget skal økonomien vendes, og der skal tages indstilling til manglende indbetalinger.
 • Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
 1. Forslag til kommende års budget og kontingent
 • Uændret kontingent.
 • Forslaget er enstemmigt vedtaget.
 1. Indkomne forslag (forslag vedlagt indkaldelsen)
 • Der er ingen indkomne forslag.
 1. Valg til bestyrelse
 • Der peges på Dan Nielsen fra OSK og Morud som foreningsformand.
 • Palle Jørgensen modtager genvalg.
 • Der peges på Thomas Hansen og han vælges ind. Han har været med til at etablere kontrollantkorpset støttet af Allan Birk.
 • Gerhardt Andersen stiller op til bestyrelsen.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Knud Rask og Torben Rolskov fra Nordfyns.
 1. Valg af 2 revisorer
 • Jørgen Alvin er genvalgt.
 • Kørsel ved Hjelmerup. Der må parkeres ved Flægskov og gå derfra til stykket.
 • Det er ikke genforhandlet i 2014. Det skulle gerne være tydeligt på hjemmesiden. Det noteres og det skal tydeliggøres.
 • Til formændene. Fiskeriet begynder først efter første premieren fra Dalumbroen og nedstrøms og i Stavisåen.
 • Der er mange, som fisker uden fiskekort i Stavisåen. Der opfordres fra forretningsudvalget til, at foreningerne indstiller medlemmer til kontrollantkorpset. Indkald til møde i kontrollantkorpset skal varsles i rimelig tid. Dem, der ønsker at være kontrollanter, skal melde sig til Thomas. Der forskel på opsynsmænd og kontrollantrollen.
 • Er der problemer med fiskeriet i fredningstiden i den, skal det måske tages op.
 • Jørgen Alvin fortæller om OSK’s Fiskeskole.
 • Claes takker for god ro og orden.
 • Flemming tager afsked med forretningsudvalget – der overtages et arbejde, som er rigtigt godt på vej. Og der lyder også en tak til samarbejdet med Vandpleje Fyn.
 • Odenseåpremieren er alle foreningernes premiere. Gør reklame for det i foreningerne lokalt!
 • Benny sender også en tak til Flemming for hans store indsats for sammenslutningen. Han har haft et rigtigt godt kendskab til lodsejerne langs åen.

 

Udgivet i Referater.