Arter i Odense Å Systemet

Oversigt over fiskearter i Odense Å Systemet

Bækørred
Bækørreden er en underart af ørred. Den klækkes i et vandløb og tilbringer hele sit liv der. Hvis den var vandret til en sø, ville den være blevet til en søørred. Langt de fleste ørreder vælger dog at svømme ud i havet og blive til havørreder, der altid har været den dominerende form.

Havørred
Havørred er den havvandrende form af arten ørred. Der findes tre livsformer for ørreden nemlig bækørred, søørred og havørred. Ørreden fødes i ferskvand og vokser op der. Hvis den vælger at forblive i vandløbet, bliver den til en bækørred. Hvis den vandrer til en sø, bliver den til en søørred.

Laks
Laks er en sølvskinnende slank fisk. Den ligner en ørred, men har en slankere halerod, færre pletter under sidelinjen, ligesom gællegitterstavene på den forreste gællebue er stavformede, og ikke knudeformede som hos ørreden. Laksen ændrer udseende forud for gydningen. Sølvfarven forsvinder, og gydedragen er markant mørkere. Hannen udvikler en tydelig kæbekrog, og kroppen får et rødligt skær med sorte, røde, rødbrune og orange pletter.

Gedde
Gedden er en fisk, der lever i ferskvand og brakvand i Europa, Nordasien og i et bredt bælte gennem Nordamerika. I Danmark er gedden almindelig i alle større og mindre ferskvande, både søer og vandløb samt i brakvand i hele Østersøområdet indtil det sydlige Øresund og Smålandsfarvandet.

Aborre
Aborren er en almindelig ferskvandsfisk i Danmark. Den findes i næsten alle søer og damme samt i mange vandløb. Langs Østersøens kyster og i mange fjorde går aborren ud i brakvand. Den findes i øvrigt over næsten hele Europa og det nordlige Asien

Sandart
Sandart er en gråbrun rovfisk i familie med aborren. Sandarten kan blive op til 1 meter og veje over 10 kilogram. Den største danske lystfiskerfangede sandart blev fanget i Haraldsted sø den 15. november 1978 og vejede 11 kg. Arten er udsat i en række danske søer og er en yndet spisefisk

Brasen
Brasen er en karpefisk i familien Cyprinidae og lever i stimer. Den er højrygget og har skarpe, sorte finner og de voksne eksemplarer er bronzegyldne på siderne. Den lever i søer og moser, men findes også i brakvand, hvor den om foråret trækker op i de danske åer for at gyde. Maksimalvægten i Danmark er omkring 9 kg.

Skalle
Skalle er en benfisk i karpefamilien, der kan blive op til 50 cm lang. Den er udbredt over store dele af Europa og mod øst til floden Lena i Asien. Skallen er meget almindelig i Danmark i vandløb og søer samt i bl.a. fjorde med brakvand. Fisken kendes lettest på sine røde øjne.

Rimte
En Rimte eller emde er en karpefisk. Rimten kan ligne både skalle og strømskalle, men rimten har gullige øjne og rødlig bug- og gatfinne og kan endvidere kendes på den sammentrængte højryggede kropsform. Rimten kan blive op til 4 kg, men en fisk på over 2 kg er sjælden.

Suder
Suderen, er en grøn karpefisk som lever nær bunden i søer og moser. Opholder sig især ved vandplanter, åkandestængler, siv og nedsunkne grene. Lever af snegle, muslinger, dafnier og forrådnede plantedele og bliver derfor også kaldt "mosens skraldemand".

Karpe
Karpen er en karpefisk i karpefamilien. Fisken er en udbredt ferskvandsfisk i eutrofierede søer og større vandløb i Europa og Asien, men den er blevet indført over hele verden. Den kan blive op til 1,2 meter lang og veje op imod 40 kg. Den ældste kendte karpe blev 47 år gammel.

Rudskalle
Rudskallen findes jævnt fordelt i hele landet, men er lidt mindre almindelig end skallen. Kroppen er sammentrykt og relativt høj. Ryggen er brungrøn, siderne sølvskinnende til bronzefarvede, og mørkest på ældre fisk. Bugen er hvidlig og kan have et gulligt skær. Finnerne er røde, med undtagelse af rygfinnen. Bug- og gatfinnerne er kraftigst i farven.

Strømskalle
Strømskallen er en slank fisk som nemt forveksles med Løje, men med kun 7-9 stråler i den korte gatfinne, sammenlignet med 17-22 hos Løjen. Kan også forveksles med en lille Skalle, Rimte eller Døbel, selv om disse har en lidt højere krop.

Løje
Løjen er en karpefisk. Den findes i Europa nord for Alperne i søer og langsomtflydende vandløb, men kan også træffes i brakvand. Den ses i stimer nær overfladen, hvor den æder insekter. Løjen kan blive op til 20 cm.

Ål
Den europæiske ål, også blot kaldet ålen, tilhører gruppen af ålefisk Anguilliformes, der kendetegnes ved en slank slangelignende form og små brystfinner. Den er én blandt 18 arter i familien Anguillidae.

Lampret
Lampretter eller Rundmunde er de mest primitive hvirveldyr, vi kender. De er så fjernt beslægtede med fisk, at mange zoologer end ikke kalder dem fisk.

Knude
Knuden er den eneste torskefisk, der lever i ferskvand. Den ses sjældent, da den næsten udelukkende er nataktiv. Den kaldes også for ferskvandskvabbe på grund af sit ”kvabbede” udseende.

Skrubbe
Skrubben er en fisk i familien af højrevendte fladfisk. Familien kaldes også Flynderfamilien eller Rødspættefamilien. Normal længde er ca. 30 cm. men der ses eksemplarer med en længde på indtil 50 centimeter. Vægten kan være op til 3 kg. Rødspætten er nært beslægtet med Skrubben, og de to arter får afkom med hinanden