Fiskeregler

Regler for fiskeri i Odense Å Sammenslutninges vande, gældende pr. 1. maj 2024.

 1. Mindstemål
 2. Fredningstider
 3. Generelt
 4. Zoner og Fiskestræk
 5. Medefiskeri
 6. Specielt for Zone 1: Udløbet i Fjorden og opstrøms til Kertemindevejsbroen
 7. Specielt for Zone 2: Kertemindevejsbroen og opstrøms til Kratholm/ Bellinge Bro, samt Lindved Å og Stavis Å
 8. Specielt for Zone 3: Kratholm/ Bellinge Bro og opstrøms
 9. Derudover
 10. Fiskeri efter Signalkrebs

Mindstemål:

Bækørred: 45 cm.
Havørred: 45 cm.
Laks: 45 cm.
Torsk: 30 cm.
Gedde: 60 cm.
Sandart: 60 cm.


Fredningstider:

Ørreder og laks: 16. November til Odense Å Premieren (første lørdag efter første fredag i marts; kræver Premierekort, dog ellers søndagen efter Odense Å Premieren). Dette gælder både i Odense Å, Lindved Å, Stavis Å og Ryds Å. Se i øvrigt regler for Odense Fjord.
Gedder: 15. Marts til 30. April (i saltvand frem til 15. Maj).
Sandart: 1. Maj 31. Maj.

Nedfaldsfisk / nedgængere bør genudsættes så nænsomt som muligt.
Gedder over 80 cm. bør nænsomt genudsættes, da det er hunner, og de er med til at videreføre arten i Odense Å Systemet.


§1 Generelt.

Hvor ikke andet er nævnt, gælder følgende:

 • §1a Fiskekortet for de 18-65 årige er kun gyldigt sammen med gyldigt Statsligt fisketegn. Fiskekortet giver ret til fiskeri i Odense å, Stavis å, Ryds å samt Lindved å på de markerede stræk.
 • §1b Børn under 18 år (max. 4 stk) fisker gratis ifølge med en voksen (myndig), såfremt denne har gyldigt fiskekort og Statsligt fisketegn.
 • §1c Brug af flerkrogede snører, garn, ruser eller andre fangstredskaber er ikke tilladt. Dog er spinnefiskeri med 1 ophænger tilladt.
 • §1d Der må anvendes orm, maddiker, rejer, majs, PowerBait, Gulp eller anden naturlig agn som agn hele året. Vi beder dig dog respektere fredede fisk og smoltudsætninger.
  Bemærk:

  • Det er strengt forbudt at grave efter orm ved og nær vandløbene.
  • Under Odense Å og Fjord Premieren må der kun benyttes kunstig agn (blink, spinner, wobler, jig, flue og lignende).
 • §1e Der må anvendes levende og død agnfisk som agn til fiskeri efter gedder og sandart.
  Bemærk: Typen af agnfisken skal være eksisterende i Odense Å Systemet (se fiskearter her), men må gerne være medbragt andetsteds fra.
 • §1f Der må max. hjembringes 3 fisk pr. fisker pr. dag, og alle fisk, der ikke hjemtages, skal nænsomt genudsættes (se dog §3 Medefiskeri).
 • §1g Fiskeri fra båd, flydering og overgangsbro er ikke tilladt. Fiskeri fra handicap-bro og lignende er tilladt.
 • §1h Vadning er ikke tilladt, det er dog tilladt i begrænset omfang at lande krogede fisk eller bjerge fastsiddende redskaber, uden at ødelægge omliggende, naturlige elementer.
 • §1i Der skal vises hensyn til alle der færdes ved, eller sejler på vandløbene.
 • §1k Hegn, planter, græsplæner, skråninger, å bredder m.v. må ikke beskadiges.
 • §1l Bilkørsel på sti-arealer er strengt forbudt.
 • §1m Brug af åben ild, grill og bålbrænding ved og nær vanløbene er ikke tilladt.
 • §1n De fiskende må ikke på nogen måde forurene de benyttede strækninger f.eks. med fiskekroge, papir el. lign., ligesom der ikke må nedgraves affald. Der skal endvidere udvises fornødent hensyn til fugle- og dyrelivet generelt, ved vandløbet.
 • §1o Der må ikke målrettet fiskes efter arter i deres respektive fredningsperioder. En fredet fisk skal straks genudsættes nænsomt.
 • §1p Fangstrapportering af laksefisk er obligatoriske og skal indberettes senest 7 dage efter fangsten med opgivelse af fangststed, dato og længde. Fangster skal indberettes på www.odense-aa.dk
 • §1q Salg af fangst ved vandet er strengt forbudt.
 • §1r Der må fiskes med op til 2 stænger pr. person, der begge er indenfor rækkevidde, og hver stang må kun være agnet op med 1 krog (dobbelt og 3-kroge er selvfølgelig OK, og tæller for 1 krog).
 • §1s Natfiskeri er tilladt.
 • §1t Ålefiskeri er tilladt fra den 16. Maj til den 15. September (begge dage inkl.). Tatning af ål er tilladt på alle strækninger i hele sæsonen.
 • §1u Kontrollanter har i alle tilfælde lov til at få forevist hvilken agn, der fiskes med. Nægtes dette kan det medføre bortvisning.

§2 Zoner og fiskestræk:

§2a Odense Å er opdelt i 3 Zoner, som regelmæssigt kan være forskellige:

 • Zone 1 fra Kertemindevejsbroen til udløbet i Odense Fjord. (Evt. afvigelser i Generelle regler, se §4.)
 • Zone 2 fra Kratholm/ Bellinge Bro til Kertemindevejsbroen, samt Stavis å, Ryds å og Lindved å. (Evt. afvigelser i Generelle regler, se §5.)
 • Zone 3 Opstrøms Kratholm/ Bellinge Bro (Evt. afvigelser i Generelle regler, se §6.)

§3 Medefiskeri:

 • §3a Medefiskeri er tilladt fra stationær standplads. Tag behørigt hensyn til andre fiskere.

Alle fisk skal opbevares i keepnet eller nænsomt genudsættes under fiskeri, dog må 3 hjemtages efter endt fiskeri.


§4 Specielle Regler for Zone 1:

 • §4a På denne zone må personer som har købt dagkort/pensionistkort, samt medlemmer af foreninger under Odense Å Sammenslutningenen fiske.
 • §4b Fiskeri er tilladt fra første Søndag efter første Fredag i Marts til d. 1. Oktober, på strækket fra Kertemindevejsbroen og nedstrøms til udløbet i Odense Fjord.

§5 Specielle Regler for Zone 2:

 • §5a På denne zone må personer som har købt dagkort/pensionistkort, samt medlemmer af foreninger under Odense Å Sammenslutningenen fiske.
 • §5b Fiskeri er tilladt hele året fra Ejby Møllevej og opstrøms, husk at der ikke må fiskes direkte efter fredede arter, og evt. fangst af disse skal straks og nænsomt genudsættes, om muligt holdes i vandet under afkrogning.
 • §5b Strækningen fra Ejby Møllevej til Kertemindevejsbroen følger fredningstiden for Zone 1.Bemærk: Stavis Å, Lindved Å og Ryds Å er fredede fra 16. November til Odense Å og Fjord Premieren året efter.
 • §5c På strækket fra Dalumvej og opstrøms til Motorvejsbroen er det tilladt at fiske med overvågede (menes at man ikke forlader fiskevandet inden de røgtes) håndliner efter ål. (Maks. 5 håndliner med 3 kroge på hver.) DETTE GÆLDER KUN FOR MEDLEMMER.
 • §5d Har man bådeplads i Dalum Havn, må der fiskes fra båd på strækket fra Dalumvej og opstrøms til træbroen for enden af Møllervej.

§6 Specielle Regler for Zone 3:

 • §6a På disse stræk må KUN medlemmer af foreninger under Odense Å Sammenslutningen fiske.

Derudover:

 • Hold altid god orden ved fiskevandet.
 • Der kan ikke garanteres nogen bestemt vandstand i vandløbene.
 • Arbejde i forbindelse med vandløbene, som evt. vil kunne genere fiskeriet, må tåles.
 • Elfiskeri kan forekomme.
 • Korrekte henstillinger til de fiskende fra Kommunalt ansat Personale, Statslige Opsynsmænd samt Odense Å Sammenslutningen Kontrollanter, som tilsigter overholdelse af reglerne, skal efterkommes.
 • Overtrædelse af regler kan medføre bortvisning fra vandløbene, og kan grove tilfælde føre til administrativt inddragelse af fiskekort, samt evt. politianmeldelse.