Referat af forretningsmøde d. 11/11 2014 kl.19.00 i Dalum`s klubhus

Referat af forretningsmøde d. 11/11 2014 kl.19.00 i Dalum`s klubhus    
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Premieren , sponsorer
Velkomst til Hans og Rene, som er eneste interessenter, som vælger at møde op.
Konceptet  omkring premieren fortsætter.
Præmiesummen forventes at blive på ca. 50.000.-
Det bliver et samspil mellem Ækvator Sport og Jan og Bos Lystfiskershop, kommer til at stå for premieren i en nærmere fastsat periode.
Spørgsmålet, der handler om, hvad er mest interessant for alle – skal ansporingen og promoveringen til premieren øges i foreningerne? Der må gerne gøres mere reklame for premieren i foreningerne.
En PR-plan for premieren skal sættes i værk i løbet de kommende år. Sammenslutningens medlemmer skal adviseres, Radio Fyn, TV2Fyn, de lokale aviser, Fiskeavisen og Sportsfiskerens lokalside skal kontaktes først i det nye år.
Der lægges op til kortsalg i de forretninger, der er interesseret.
Kortsalg på nettet kan lukkes et par dage før. Lodtrækningspræmie på navn i stedet som de foregående to år.
Kortprisen for premierekortet fortsætter med at koste 150.-
Programmet trykkes i farver.
Fiskerikontrollen inviteres til premieren.
3. Nyt fra udvalgene
Repræsentantskabsmødet 28. januar. Forslag til repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest 31. december 2014. Knud er på valg, og regner ikke med at stille op igen.
Indbetaling til Odense Å Sammenslutningen skal være i hænde inden en fastsat dato næste sæson.
Kontrollantkorpset er sat i værk. De forskellige klubber indstiller folk, så der kan uddannes opsynsmænd. Der er udleveret kontrollantkort til et antal medlemmer gældende for 2014 og 2015.
Interesse i Arreskov Sø er sendt til Brobygaard.
Brinkvedligehold er sat i værk, og der er bestilles en træoptrækker – http://legrej.dk/tilbehoer/traeoptraekker/
 
4. Evt.
Næste møde i forretningsudvalget bliver den 6. januar i Dalums Klubhus kl. 19.00.
Julefrokost bliver fredag den 9. januar 2015.

Referat af forretningsudvalgsmøde 21/10-2014 kl. 19.00 i Dalum´s klubhus

Referat af forretningsudvalgsmøde 21/10-2014 kl. 19.00 i Dalum´s klubhus

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

 

2. Ansøge friluftsrådet om tilskud til bord/bænkesæt etc. ved åen. Nogle forslag.
Det skal være på de øvre løb.

 

3. Premiere
Alle grejforhandlere er inviteret. Det er kun Rene, som er mødt frem for Jan og Bo. Planen er at alle skulle have en stand i vores telt, og være med i et fælles sponsorat.

Situationen har ændret sig, der er en fordel i at mange butikker bakker op, og det kan være med til at lave en god premiere. Dem, der ønsker at være med, er dem, der skal tilgodeses ved premieren.

Næste forretningsudvalgsmøde bliver et møde om premieren den 11.11, hvor vi inviterer grejbutikkerne igen og laver derfra en bindende aftale.

Hvis Jan og Bo kan stå for kortsalget alene, vil de gerne tage den med det økonomiske udspil, der er.

Ide: søge fonde for at købe telt til sammenslutningen.

Premierekortet foreslåes at stige fra 150.-  til 200.- næste år.

Hensigten med prisstigningen skal beskrives i premiereprogrammet, for at mindske underskud, som ikke er ønskværdigt.

 

4. Arreskov sø.
Et udvalg skriver videre på et oplæg om mulighederne.

 

5. Nyt fra udvalgene
Klubberne i sammenslutningen skal have indbetalt for medlemsskab af sammenslutningen.

Benny har været til møde om etableringen af handicapbroer ved Bellinge og ved Det varme vand.

Der inviteres igen fra formanden for udvalget.

 

6. Evt.

Næste møde bliver den 11.11.14 kl. 19.00 i Dalums Klubhus.

Juniorpræmie for indberettet fisk i 2014

Husk at der er en juniorpræmie (værdi 4000,00 kr), skænket af Kent Andersen, for fisk tilmeldt på Odense Å Sammenslutningens hjemmeside i 2014.
Har du indberettet en fisk på sammenslutningens hjemmeside i 2014 og er du junior, så smut forbi sammenslutningens facebookside og giv dig til kende. Du deltager herefter i lodtrækningen om ovenstående præmie.


Knæk og Bræk

Repræsentantskabsmøde 2015

Onsdag den 28. januar kl. 19.00 2015 

Dalum Lystfiskerforening
Mejerivej 3 
5260 Hjallese

Dagsorden i følge vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest den 31. december 2014
Husk at der er mødepligt for alle foreninger.

Alle foreninger bedes forsøge at finde kandidater til forretningsudvalget da der er flere poster der bliver ledige i år.
Knæk og bræk

Referat fra forretningsudvalgsmøde 9-9-2014 kl. 19.00

Referat fra forretningsudvalgsmøde 9-9-2014 kl. 19.00

Sted: Dalum Lystfiskerforening

Afbud: Flemming

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

 

2. Arbejdsopgaver. (tidsfrister)
Knud har ikke hørt fra Michael. Der kommer en ny indkaldelse om at lave handicap- og kajakpladser.

Åen er lige blevet klippet, og først nu pga. den lave vandstand.

Vandplanteudplantningerne er gennemført ved Lindved Å og Stavis Å. Der mangler i Odense Å.

Der skal laves et stativ til redskaberne til busk- og brinkslåning, så de kan ligge ordentligt i traileren.

 

3. Nyt fra “udvalgene”

Buskrydderlaugets aften ved Stavis Å blev aflyst pga. manglende tilslutning. Til næste sæson bliver der fastsat en række dage, hvornår der skal ryddes brinker. Begyndende først på sommeren. Dalum, Fynske, OSK inddrages.

Kontroludvalg: Allan har arrangeret og gennemført to aftener for kontroludvalget. Første aften kom der 11 mand, og anden gang var den 3.9 i OSK’s klubhus, hvor Jimmi fra Fiskerikontrollen kom forbi og besvarede spørgsmål fra de fremmødte. Der dukkede 19 mand op anden gang. Kontroludvalget mødes med ham en gang årligt, hvor reglerne cleares af. Kontrollanterne er gældende for 2 år af gangen forudsat medlemsskab af sammenslutningen.

Invitation af grejhandlerne. Premiere og søfiskeri. Benny skriver et udkast. Jan og Bos Lystfiskershop, Ækvator Sport, Predator Sportfishing, Go Fishing og Odense Jagt og Fritid inviteres. Præmiesummen er uændret. Fiskekortene har samme prisleje.

 

4. Træoptrækker. Kan købes ved her: http://legrej.dk/tilbehoer/traeoptraekker/

Niels køber den store model.

 

5. Nye tiltag ved åen ! Bænke osv.

Til lit de paraden ude ved sammenløbet skal der laves en planke til premieren.

 

6. Evt.

Nyt møde. Benny laver et udkast til grejbutikkerne. Næste møde, hvor grejbutikkerne inviteres, bliver tirsdag den 21. oktober kl.19.00 i Dalums Klubhus.

 

Forretningsudvalgsmøde 12. august 2014 kl. 1830 i Dalum Lystfiskerforenings klubhus

Forretningsudvalgsmøde 12. august 2014 kl. 1830  i Dalum Lystfiskerforenings klubhus.

 

Referat:

 

1.      Ordne skur.
Husk inventarlisten. Niels har den.
Printes og strippes på.
Der skal udlånssystem. Der skal være en bog til det samme.
Fliserne er rettet op.
Der skal købes værktøjsbeslag til maskinparken. Niels sender en materialeliste til Palle.
Plads til generatorerne skal også have faste pladser.

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde
Mangler referat.

3.      Vedligehold kommunale stykker. Allan/Thomas
Allan og Thomas har taget initiativ til buskrydderlauget, som tager fat ved Åsumbroen den 13. august fra 18.45 til 21.15.

Alle interesserede kan møde op på tidspunktet.

Næste år bliver der taget fat første gang sidst i maj eller begyndelsen af juni på hverdagsaftener.

4.      Projekter ved Odense Å/udplantning, gydegrus. Willy/Flemming

Søren Knabe og Flemming er ved at projektbeskrive anlægning af gydebanker mellem Verninge og Flægskov. Der er indhentet tilladelse fra lodsejerne og er næsten igennem ved kommunerne.

Vandplanteudplantning i Odense å og i Holmehavebækken. Ok med udplantninger fra kommunal side. Der skal sendes kort over de aftalte strækninger. Flemming laver aftaler med lodsejere om færdsel på stykkerne. I år bliver det små udplantninger, som skal bruges til stiklinger næste år.
Nogle af lodsejerne har givet tilsagn om at der kan sættes bord og bænke op på udvalgte steder.

 

5.      Nyt fra udvalgene
Der bliver etableret to handicappladser/ kajakpladser i samarbejde med Odense Kommune. En ved Sammenløbet og en ved Bellingebroen. Knud har været til mødet.

Grejforretningerne skal inviteres til et forretningsudvalgmøde i Dalum i oktober eller november. Dagsorden følger.

 

Geddekonkurrence i samarbejde med Predator Sportfishing søndag den 19. oktober fra 7.00 til 13.00. Det bliver samme model som sidste år med fiskeri tilladt denne dag med død agn i Odense å. Se mere på hjemmesiden.

 

6.      Evt.
Et tidligere medlem af forretningsudvalget er blevet kontaktet af et par medlemmer fra OSK, som flyttede nogle havørreder med net ved Ejby Mølle. Det har der været lidt ballade om det, men det har givet omtale.

 

Allan har fået lavet et skitse til de nye kontrollantkort.

 

Næste forretningsmøde 9. september i Dalum fra 19 til 22.

 

 

Forretningsudvalgsmøde 6. maj 2014 kl. 19.00

Forretningsudvalgsmøde 6. maj 2014 kl. 19.00

Dalum Lystfiskerforenings klubhus 

Referat

 

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde/Willy
  Godkendt.
  Fraværende: Rasmus og Niels.

 

 1. Møde med Odense Kommune/Michael Theilmann (Vores oplæg er vedhæftet indbydelsen)
  1. Grødeslåning. Vi kan få datoer til grødeslåning i Odense å med forbehold for ændring. Grødeskæringsplanen sendes.
  2. Hegning ved Bellinge og Stavis. Der skal hegnes en meter fra åen. Et-trådshegn er godt.
  Der skal laves en indsamling ud fra kort og folde, hvor hegnene er problematisk sat. Der kan inviteres til et borgerprojekt til flytning af hegnene. Hvor er problemet, og hvordan bliver det løst. Flemming tager kontakt til Lars.
  Hegnstråden ved åen skal være blød tråd.
  3. Jordfordeling. Der tilføres fiskevand optrøms Jernalderlandsbyen i Stavis å på kommunens jorde.
  Der tilføres fiskevand fra motorvejen og op til akvadukten ved Hollufgaard i Lindved å på kommunens jorde.
  4. Der skal sættes gang i 3 vandplantningsprojekter.
  Holmehavebækken er Assens Kommune, som projektet skal inddrages. Odense Kommune støtter projektet.
  Odense Kommune ser frem til at modtage projektbeskrivelser på Kratholmstykket, Stavis Å og Borreby Møllebæk.
  Elsesminde vil gerne lave nogle kratluskerkasser til at finde sandvandringskilderne.
  5. Michael Theilmann
  Ønske om fiskepladser som er handicapvenlige.
  Bedre faciliteter for kano- og kajakbrugere.
  Der er ønske om at lave en handicap/kanoplads ved Kratholmbroen og ved det Varme Vand. Det skal laves af frivillig vej, hvor kommunen bidrager med materialer.
  Det skal gerne sættes i gang i år.
  Projektet må gerne udvides med gode ideer til nye handicapvenlige pladser.
  Godt, at der holdes gang i å-premieren!
 2. Nyt fra udvalgene
  OSK står for pølsesalget ved premieren de næste 5 år.
  Skiltet til det Varme Vand er snart klar.
  Der skal hentes maskiner hos Lars. Knud og Benny aftaler at hente dem.
  Der skal kontrolleres skilte langs åen.

  Kontrollantkorps. Der er gang i et koncept om at dele stykkerne op i zoner.
  Allan Birk, Thomas og Willy skal skrives på som kontakter til kontrollantkorpset.

  Vi skal kontakte sponsorerne.
  Arreskov Sø. Der arbejdes videre i projektet.
  Dagkort og kortmapperne er ikke klar.
  Traileren. Den skal gøres klar og regninger til sponsorerne sendes først, når reklamebannerne er klar.

  Al færdsel er forbudt i skoven ved Flægskoven fra den 13. til den 23. maj pga. bukkejagt.

  Vedligehold langs åen.
  Så snart kortmaterialet er klar, arbejdes der på en plan omkring vedligehold.

  Udplantningsprojekter – der skal skrives beskrivelser.

  Præmie fra Kent Andersen fra Seatrout Open skal bruges til bedste juniorrapport? Kent kontaktes.

 

 1. Mere fiskevand?

  Mere fiskevand ved Odense å. Øvre stræk ved Nr. Broby. Der indledes forhandlinger.

 2. Evt.
  Næste forretningsudvalgsmøde den 17. juni kl. 17.30 ved Åhytten.

Tobias vandt årets geddekonkurrence

Hermed et stort tillykke til Tobias for hans flotte fangst i Skovsøen i søndags. Det er ikke tilladt normalt at fiske i skovsøen, men denne dag havde Odense Kommune givet tilladelse, mod at alle fisk blev genudsat.
Så nåede du ikke med i år så græd ikke, der bliver en omgang af Danmarks fedeste gedde konkurrence til næste år. og gedden bliver jo nok bare større.

mms_20141021_200815 mms_20141021_200827
Vinderfisken var en fisk på 1.08 cm og 11,2 kg.
Nr. to var 1.02 cm og 10+kilo
Nr. tre var 1.01 cm og ca. 10 kilo

Så indbyder Predator Sportfishing til geddekonkurrence i Odense å

Predator Sportfishing indbyder igen til efterårets geddekonkurrence i Odense Å, søerne ude i Tarup Davinde og denne ene dag i Skovsøen og Odense Sportfisker Klubs vande Skydebjerg og Rønninge.

Husk at alle gedder skal genudsættes!

 

Se mere på invitationen herunder. Klik på billedet, så skulle det gerne åbne sig op i fuld skærm.

GEDDEKONKURRENCE-DELTAGERBEVIS-2

Til alle medlemmer af Odense Å Sammenslutningen

På onsdag den 3. september kl. 19.00 til 21.00 indbydes der til kontrollantudvalgsmøde i OSK’s klubhus på adressen Bækholmen 90.

Fiskerikontrollen kommer også og besvarer spørgsmål.

Er du interesseret i at være en del af kontrollantkorpset i Odense Å Sammenslutningen, er det her muligheden for at give sig til kende.

Evt. spørgsmål rettes til Allan Birk Hansen
E-mail: a.birkh@stofanet.dk
Telefon: 40 21 89 51