Referat af forretningsudvalgsmøde 02/09-2015 kl. 18.30 i Dalum’s Klubhus

Fraværende: Palle, Thomas, Gerhardt.
Knud Andersen, bestyrelsesmedlem i DL, var mødt i Palles fravær.

 

  1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

  1. Formanden har ordet

Gæstekort er afregnet med kassereren. Dan spørger Omar om han vil have lavet en forsikring for hans gæster.

Gedder i Odense Å med kvoter. Der bliver gokket gedder. Skal der fastsættes kvoter, ønsker vi forslaget stillet til repræsentantskabsmødet.

Grødeskæring. Kommunen skærer grøden.

Stavisåen ved de nye sving. Hegningen er sat helt ud til brinken. Dan taler med Theilmann.

Skovsøen lånes ud til fiskeskolen i oktober.

Dan arbejder på kortene over vores fiskevand.

Jørgen Alvin Pedersen arbejder på at lave en fiskemesse for klubber og forretninger på Fyn.

Etablering af vedligeholdelsesudvalg ved fiskevandet og faciliteterne. Niels laver en plan, så klubberne for datoer for at gennemføre arbejdet.

Dan afventer svar fra Theilmann vedr. regler om fiskeforbuddet i kommunens søer.

Dan har haft kontakt med Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn om deres kontrolvirksomhed langs kysterne ved deres fiskevandes å-udløb.

Adgangen til å-hytten. Husk, at der IKKE MÅ KØRES til å-hytten.

Kontrollanterne opfordres til at køre forbi noget oftere på dette stykke. Parkeringspladsen på stykket skal flyttes ud til vejsammenfletningen.

 

  1. Næstformanden har ordet

Grødeskæringen. Der henvises igen til Odense Kommune, som har opgaven med
grødeslåning.

 

  1. Kasseren har ordet

Der er stadig restance for et par foreninger.

 

  1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Knud fra Dalum: Dawns eng. Der er en twist med lodsejeren. Forhandling om oprindelig pris og at OÅS rydder langs fiskevandet for bjørneklo.

Kontrollanttegn: Thomas og Allan Birk skal indkalde til et kontrollantmøde i løbet af september.

Udplantningen den 28. juni gik fint ved Borreby Møllebæk og Holmehavebækken.

Premieren 2016. Sættes på dagsordenen næste gang.

Der er bjørneklo ved stien ved Flægskov. Dan kontakter jagtkonsortiet derude.

 

  1. Eventuelt

Der er ingen ting til Eventuelt.

 

  1. Fastsættelse af næste møde

Næste mødedato – 21.10 kl 19.30 i Dalums Klubhus.

 

Udgivet i Nyheder, Referater.